Shërbimet që ofrohen në qendrat e Kujdesit Ndaj Klientit si dhe dokumentacionin e caktuar që nevojitet për kërkesat apo ankesat e Klientit

Si më poshtë gjeni të listuara të gjitha shërbimet që ofrohen në Qendrat e Kujdesit ndaj Klientit, si dhe dokumentacionin e caktuar që nevojitet për kërkesat apo ankesat e klientëve.

Këto qendra janë pikat kryesore të kontaktit që klientët kanë me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a dhe kanë për qëllim të ofrojnë zgjidhje të problemeve dhe kërkesave të tyre.

Ankesat për Faturim

 

Shërbime mbi marrëdheniet Kontraktuale

Shërbime te Tjera

Aplikime për lidhje te reja, spostime, shtesë fuqie etj.

Ndryshim i përdoruesit të pronës

Ankesa në lidhje me kreditimin

Ankesa mbi cilesinë e shërbimit