Dokumentacioni që kërkohet për Aplikim Lidhje të Re sipas Vendimit të ERE Nr 22 dt 24.02.2012

Dokumentacioni që kërkohet për lidhje të re ose modifikim lidhjeje ekzistuese në Tension të Ulet për fuqi te instaluar deri ne 20 kW

 1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike (Formulari i Aplikimit )
 2. Vertetim i identitetit (fotokopje e Karte identiteti ose pashaporte)
 3. Fotokopje e Certifikatës e regjistrimit ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plani i vendosjes se objektit.
 5. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 6. Vertetim i pronesise se objektit nepermjet dokumentave te rregjistrimit te prones,te tilla si : Akt shitje, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje prone te patundeshme.

Dokumentacioni qe kerkohet per fuqi te instaluar 21-50 kW

 1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike (Formulari i Aplikimit )
 2. Vertetim i identitetit (fotokopje e Karte identiteti ose pashaporte)
 3. Fotokopje e Certifikatës e regjistrimit ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plani i vendosjes se objektit.
 5. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 6. Vertetim i pronesise se objektit nepermjet dokumentave te rregjistrimit te prones,te tilla si : Akt shitje, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje prone te patundeshme.
 7. Projekti elektrik i objektit i miratuar paraprakisht nga IQT, i cili permban vetem objektin per te cilin po aplikohet per lidhje te re.
 8. Plan-vendosja e të gjitha paisjeve në objekt.
 9. Parametrat nominal të të gjitha paisjeve elektrike të përfshira në projektin elektrik
 10. Licencë e inxhinierit elektrik i cili ka bërë projektin elektrik te objektit.
 11. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritja e të dhënave te kryera nga inxhinierë me licencë

Dokumentacioni qe kerkohet per fuqi te instaluar mbi 50 kW

 1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike (Formulari i Aplikimit )
 2. Vertetim i identitetit (fotokopje e Karte identiteti ose pashaporte)
 3. Fotokopje e Certifikatës e regjistrimit ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plani i vendosjes se objektit.
 5. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 6. Vertetim i pronesise se objektit nepermjet dokumentave te rregjistrimit te prones,te tilla si : Akt shitje, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje prone te patundeshme.
 7. Projekti elektrik i objektit i miratuar paraprakisht nga IQT, i cili permban vetem objektin per te cilin po aplikohet per lidhje te re.
 8. Plan-vendosja e të gjitha paisjeve në objekt.
 9. Parametrat nominal të të gjitha paisjeve elektrike të përfshira në projektin elektrik
 10. Licencë e inxhinierit elektrik i cili ka bërë projektin elektrik te objektit.
 11. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritja e të dhënave te kryera nga inxhinierë me licencë
 12. Leje e ndertimit e objektit qe kerkohet te furnizohet me energji elektrike
 13. Grafiku i ngarkeses elektrike
 14. Relacioni analitik per vleresimin e cos ? dhe kompensimin e saj

Dokumentacioni qe kerkohet per lidhjen e burimeve gjeneruese

 1. Kërkesë për lidhje ne rrjetin shperndares (Formulari i Aplikimit )
 2. Fotokopje e Vertetim i identitetit ( Karte identiteti ose pashapote)
 3. Certifikatë regjistrimi ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plan i vendosjes se objektit.
 5. Harte qe te tregoje vendodhjen e objektit ne terren ne nje shkalle te pershtatshme
 6. Profilin gjatsor te linjes elektrike dhe te gjitha detajet e tjera teknike qe lidhen me te.
 7. Projektin e plote te nyjes se si do lidhet objekti i ri ne rrjetin shperndares.
 8. Kopje të Licenses se inxhinierit elektrik qe ka kryer projektimin.
 9. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 10. Kontrata e koncesionit per ndertimin e burimit gjenerues.
 11. Llojin e burimit gjenerues dhe parametrat nominale te tij perfshire edhe X”(d)
 12. Fuqia maksimale e gjeneruar aktive dhe reaktive
 13. Skema principiale e brendshme e burimit gjenerues me te gjitha detajet teknike
 14. Tipi i gjeneratorit sinkron dhe parametrat e tij
 15. Parametrat kryesore te transformatorit te fuqise