VENDE VAKANTETë nderuar,

Shoqëria Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH sh.a.), me numer identifikimi tatimor L81530018E, shoqëri bijë e OSHEE sha, që zhvillon aktivitetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, ndërtimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për sigurimin e energjisë elektrike klientëve, lidhjen e klientëve dhe përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, instalimin dhe shërbimet e matjes së energjisë elektrike etj, themeluar më datën 28/03/2018, në vijim të procesit të ndarjes së aktivitetit të shpërndarjes sipas përcaktimeve të pika 1 të nenit 72 të ligjit 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë” dhe Urdhëri i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 157 dt. 12.02.2018,

Ju njofton për hapjen e pozicioneve të reja të punës.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të dërgojnë brenda datës 25.01.2020 , ora 17:00, në adresën e e-mail-it: dbnj@oshee.al, dokumentet si më poshtë:
-Letër Interesi – në të cilën duhet të specifikohet me saktësi Pozicioni i Punës për të cilin aplikohet dhe arsyet të cilat ju mendoni se ju bëjnë një kandidat potencial për këtë pozicion;
-Jetëshkrim (CV);
-Fotokopje të Diplomave dhe / ose Çertifikatave;
-Kopje e 2 letrave të rekomandimit nga individë më të cilët kandidati ka pasur ose ka marrëdhenie pune
-Fotokopje të librezës së punës;
-Vertetim nga punëdhënesi qe nuk kane mase disiplinore per 2 vitet e fundit;

Respektivisht, pozicionet e reja të punës të hapura për aplikim, rekrutim të jashtëm dhe të brendshëm, janë si më poshtë:

1. Analist i të dhënave – Njësia e Kontrollit dhe rekuperimi i humbjeve në rajon (lutemi verifikoni detyrat dhe pergjegjesite e vendit të punës kliko këtu)

Vendi Punës-DR Rajonale Pozicioni i Punës Numri i vëndeve
Berat Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 2
Burrel Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 2
Durrës Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 1
Elbasan Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 1
Fier Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 1
Gjirokastër Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 2
Korçë Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 2
Tirana Analist Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 1

Kualifikimet / Aftësitë- Analist i të dhënave
a) Diploma e universitare (preferohet Inxhinieri Elektrike, Kontabilitet- Auditim, Drejtësi)
b) Përvoja minimale 1 vjeçare e punës (preferohet eksperience në analize të dhënash)
c) Aftësi kompjuterike (përpunim teksti, spreadsheet, programe prezantimi, email dhe internet). MS Office, në veçanti me excel dhe kanë aftësi të mira analitike, për të bërë analiza dhe statistika.
d) Aftësia për të punuar nën presion dhe për të përmbushur objektivat.
e) Njohuri për të shkruar raporte, njohuri teknike, njohuri të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në bazë të asaj që vepron kompania.
f) Integriteti dhe profesionalizmi.
g) Aftesi komunikimi.
h) Aftësi profesionale për të shkruar raporte.
i) Marrjen e vendimeve dhe aftësitë e punës në grup
j) Vetë-motivimi dhe vetë-iniciativa.
k) Njohuri profesionale për interpretimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi
l) Aftësia për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet

2. Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve – Njësia e Kontrollit dhe rekuperimi i humbjeve në rajon (lutemi verifikoni detyrat dhe pergjegjesite e vendit të punës kliko këtu)

Vendi Punës- DR Rajonale Pozicioni i Punës Numri i vëndeve
Berat Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 6
Burrel Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 13
Durrës Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 20
Elbasan Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 7
Fier Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 5
Gjirokastër Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 6
Korçë Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 7
Shkoder Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 30
Tirana Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 18
Vlorë Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve 2

Kualifikimet / Aftësitë – Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve
a) Kualifikimi teknik (p.sh. teknik i energjisë elektrike), Diplomë universitare në (Elektro Inxhinier është e preferuar).
b) Përvoja në Auditim, hetimim policor, ushtarak do të konsiderohet si prioritet.
c) Përvoja minimale 2 vjeçare e punës
d) Të paktën për vitin e fundit ai / ajo nuk duhet të jetë i lidhur me OSSH ose ndonjë kontraktor që bën biznes me OSSH
e) Aftësi për të kontrolluar sistemin e matjes 1 fazor ose 3 fazor. Njohuritë për matësin 5amp do të konsiderohet si prioritet.
f) Patentë.
g) Integriteti dhe profesionalizmi
h) Aftesi komunikimi
i) Vetë-motivimi dhe vetë-iniciativa
j) Njohuri profesionale të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi
k) Aftësia për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet

3. Përgjegjës Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve – Njësia e Kontrollit dhe rekuperimi i humbjeve -Durrës (lutemi verifikoni detyrat dhe pergjegjesite e vendit të punës kliko këtu)

Kualifikimet / Aftësitë- Përgjegjës Rajonal i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve
a) Diplomë universitare (Elektro Inxhinier, Teknik i Energjisë Elektrike)
b) Përvoja në Auditin ose hetimim policor, ushtarak do të konsiderohet si prioritet.
c) Përvoja minimale 3 vjeçare
d) Të paktën për 5 vitet e fundit ai / ajo nuk duhet të jetë i lidhur me OSSH ose ndonjë kontraktor që bën biznes me OSSH
e) Të këtë njohuri mbi legjislacion primar dhe sekondar te enegjise elektrike
f) Aftësi për të kontrolluar sistemin e matjes 1 fazor ose 3 fazor. Njohuritë për matësin 5amp do të konsiderohet si prioritet.
g) MS Office, në veçanti me excel dhe kanë aftësi të mira analitike, për të bërë analiza dhe statistika
h) Njohuri për të shkruar raporte, njohuri teknike, njohuri të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në bazë të asaj që vepron kompania.
i) Patentë.
j) Integriteti dhe profesionalizmi
k) Aftesi komunikimi
l) Aftësi profesionale për të shkruar raporte
m) Vetë-motivimi dhe vetë-iniciativa
n) Njohuri profesionale për interpretimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi
o) Aftësia për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet