VENDE VAKANTE

Të nderuar,

Ju njoftojmë hapjen e pozicioneve të reja të punës në Shoqërinë OSHEE sh.a.

Respektivisht, pozicionet e reja të punës të hapura për aplikim, rekrutim të jashtëm dhe të brendshëm, janë si më poshtë:

 1. Analist i të dhënave në Njësine Rajonale të Analizës dhe Raportimit  të Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve

Vendi dhe vendi i punës: Rajon

Detyrat dhe pergjegjësitë kryesore:

 –          Përgatitja e analizave në nivelin e fiderave në lidhje me: konsumin, humbjen, faturimin, arkëtimit;

–          Përgatitja e analizave mbi rezultatet e performancës mujore (konsum / mbledhje) të rajoneve dhe zonat e shpërndarjes;

–          Përgatit listat ditore të kontrollit të rajoneve dhe zonat e shpërndarjes;

–          Proceson të gjitha të dhënat e grumbulluara nga ekipet me saktësi dhe në kohën e duhur;

–          Kryen raportimin e rregullt mbi ecurinë;

–          Analizon çështjet dhe është proaktiv në gjetjen e zgjidhjeve.

–          Krijon Raportet e Përjashtimit dhe ka përvojë me rregullat dhe rregulloret ERE’s.

–          Punon në bashkëpunim me departamenteve të ndryshme për të kuptuar rregullat e leximit dhe faturimit;

–          Mbështet projektet ad hoc sipas nevojës.

–          Identifikon mënyrat për të caktuar vlerat numerike në të dhëna krejtësisht të ndryshme të biznesit dhe është përgjegjës për gjetjen e mangësive dhe potencialeve;

–          Studion aktivitetet e biznesit për t’i mundësuar atij / asaj të dalë me përmbledhje me shkrim në formën e tabelave.

–          Harton raporte gjithëpërfshirëse të të dhënave dhe mjete të tjera të biznesit për të ndihmuar Drejtuesit e Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve duke marrë vendime të mira biznesi.

–          Kryen analiza statistikore të të gjitha të dhënave të biznesit nga kompania.

–          Ndërvepron me stafin e kompanisë dhe klientët, për të marrë dijeni mbi aktivitetin, pasi kjo ndihmon në analizën e të dhënave.

–          Rregullon anomalitë e konsumit dhe identifikon gabimet në të dhëna dhe merr masa për t’i zgjidhur ato;

–          Përmbush synimet e vendosura.

–          Kryen detyra të tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet / Aftësitë

          a) Diploma e universitare (preferohet Inxhinieri Elektrike, Kontabilitet- Auditim, Drejtësi)

          b) Përvoja minimale 2 vjeçare e punës

          c) Aftësi kompjuterike (përpunim teksti, spreadsheet, programe prezantimi, email dhe internet). MS Office, në veçanti me excel dhe kanë aftësi të mira analitike, për të bërë analiza dhe statistika.

          d) Aftësia për të punuar nën presion dhe për të përmbushur objektivat.

          e) Njohuri për të shkruar raporte, njohuri teknike, njohuri të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në bazë të asaj që vepron kompania.

          f) Integriteti dhe profesionalizmi.

          g) Aftesi komunikimi.

          h) Aftësi profesionale për të shkruar raporte.

          i) Marrjen e vendimeve dhe aftësitë e punës në grup

          j) Vetë-motivimi dhe vetë-iniciativa.

          k) Njohuri profesionale për interpretimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi

          l) Aftësia për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet

Numri i pozicioneve të punës të hapura për aplikim:

         Drejtoria Rajonale Berat: 2

         Drejtoria Rajonale Burrel: 2

         Drejtoria Rajonale Elbasan: 2

         Drejtoria Rajonale Durrës: 2

         Drejtoria Rajonale Fier: 2

         Drejtoria Rajonale Gjirokastër: 2

         Drejtoria Rajonale Korçë: 2

         Njësia Kukës: 2

         Drejtoria Rajonale Tiranë: 1

         Njësia Vlorë: 1

2. Punonjës i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve në Zonat e Shpërndarjes në Rajon

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

–          Të kryejnë detyrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi në Shqipëri, urdhrat dhe rregullat e brendshme të OSHEE, rregulloret dhe direktivat e ERE-së, si dhe udhëzimet dhe rekomandimet e dhëna nga drejtuesit;.

–          Zbatimi i aktiviteteve bazuar në planet dhe udhëzimet e dhëna nga Drejtori i Dept. i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve;

–          Përgatitja e raporteve ditore për të gjithë konsumatorët e inspektuar, raportimet dhe lidhjet e paligjshme.

–          Kryen punë cilësore dhe mbushje të duhur të formularëve në terren, grumbullon dëshmi dhe fotografi për gjetjet dhe siguron që konsumatorët / klientët e vizituar janë të lidhur siç duhet në rrjet.

–          Zbatimin e inspektimeve të konsumatorëve / klientëve pas inspektimeve të rregullta të punës, mbrëmjes dhe natës, sipas planeve të punës të dhëna nga Drejtuesi i Departamentit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve;.

–          Raportoni rastet e shkeljeve / korrupsionit ose ndonjë angazhimi tjetër të personelit të OSHEE në vjedhje të energjisë ose aktivitete të tjera kriminale tek Shefi i Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve në HO.

–          Sigurimi I inspektimit të duhur të klientëve të mëdhenj, konsumatorëve privatë, konsumatorëve familjarë, klientëve buxhetorë dhe jo-buxhetorë;

–          Bashkëpunon me Përgjegjesin e Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve në rajon gjatë aktiviteteve të inspektimit në terren.

–          Raporton drejtpërdrejt për çdo ndikim, presion ose kërcënim të bërë nga çdo personel i OSHEE.

–          Të sigurohet që masat e sigurimit teknik të administrohen vazhdimisht në përputhje me politikat e OSHEE dhe rregulloret përkatësë të sigurisë në punë;

–          Punonjësi i ekipit të inspektimit të Kontrollit dhe Rekuerimit të Humbjeve do të punojë në zbatim të planeve të tjera të punës që i jepen nga drejtuesit;

–          Është e detyrueshme për ekipin e inspektimit të kontrollit dhe rekuperimit të humbjeve të raportojë çdo aktivitet të paligjshëm të zbuluar gjatë punës së tyre në terren.

 Kualifikimet / Aftësitë

         a) Kualifikimi teknik (p.sh. teknik i energjisë elektrike), Diplomë universitare në (Elektro Inxhinier është e preferuar).

         b) Përvoja në Auditim, hetimim policor, ushtarak do të konsiderohet si prioritet.

         c) Përvoja minimale 2 vjeçare e punës

         d) Të paktën për vitin e fundit ai / ajo nuk duhet të jetë i lidhur me OSHEE ose ndonjë kontraktor që bën biznes me OSHEE

         e) Aftësi për të kontrolluar sistemin e matjes 1 fazor ose 3 fazor. Njohuritë për matësin 5amp do të konsiderohet si prioritet.

         f) Patentë.

         g) Integriteti dhe profesionalizmi

         h) Aftesi komunikimi

         i) Vetë-motivimi dhe vetë-iniciativa

         j) Njohuri profesionale për interpretimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi

         k) Aftësia për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet

Numri i pozicioneve të punës të hapura për aplikim:

         Drejtoria Rajonale Berat: 6

         Drejtoria Rajonale Burrel: 13

         Drejtoria Rajonale Elbasan: 7

         Drejtoria Rajonale Durrës: 20

         Drejtoria Rajonale Fier: 5

         Drejtoria Rajonale Gjirokastër: 6

         Drejtoria Rajonale Korçë: 7

         Njësia Kukës: 9

         Drejtoria Rajonale Shkodër: 30

         Drejtoria Rajonale Tiranë: 18

         Njësia Vlorë: 2

 

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të dërgojnë brenda datës 31.07.2019, ora 17:00, në adresën e e-malit: dbnj@oshee.al, dokumentet si më poshtë:

  1. Letër Interesi – në të cilën duhet të specifikohet me saktësi Pozicioni i Punës për të cilin aplikohet dhe arsyet të cilat ju mendoni se ju bëjnë një kandidat potencial për këtë pozicion;
  2. Jetëshkrim (CV);
  3. Fotokopje të Diplomave dhe / ose Çertifikatave;
  4. Vertetim nga punedhenesi qe nuk kane mase disiplinore per 2 vitet e fundit

Faleminderit,

Departamenti i Burimeve Njerëzore