Programi i Transparencës

 

1. Vendimi nr.37, datë 04.11.2015 Mbi miratimin e Programit të Transparencës së OSHEE Sh.A

2. Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur Programi i Transparencës për “Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” Sh.A. (OSHEE)
Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së “OSHEE” Sh.A në kuadër të Ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

3. Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

4. Koordinatori për të drejtat e informimit

5. Linke të rëndësishme
 
www.ere.gov.al
www.energjia.gov.al
www.ekonomia.gov.al
www.app.gov.al
www.idp.al