Marrëdhëniet me Furnizuesit dhe Tregun e Energjisë