Programi i Pajtueshmërisë transpozon në mënyrë të plotë kërkesat e Direktivës 2009/72/EC dhe reflekton kërkesat ligjore që rrjedhin nga zbatimi i Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar. Për më tepër, lutemi konsultoni dokumentin e plotë