Tarifa e klientëve të lidhur në 35 kV, për muajin prill: 6.85 lek/kwh pa TVSH

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE Sh.A) në funksionin e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit, bazuar mbi rregulloren dhe aktet ligjore në fuqi, do të furnizojë klientët në nivelin e tensionit 35 kV për muajin Prill 2018, në përputhje me vendimin e ERE-s, me çmim 6.85 lek/kwh, pa TVSh.