Tarifa e subjekteve të lidhura në 35kV është 7.74 lekë/kwh në Mars

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE Sh.A) në funksionin e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit, bazuar mbi rregulloren dhe aktet ligjore në fuqi, do të furnizojë klientët në nivelin e tensionit 35 kV për muajin Mars 2018, në përputhje me vendimin e ERE-s, me çmim 7.74 lek/kwh, pa TVSh.

VENDIM I ERE PER PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2018