Tarifa për bizneset 35 kV, në shkurt është 8.85 lek/kwh

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE Sh.A) në funksionin e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit, bazuar mbi rregulloren dhe aktet ligjore në fuqi, do të furnizojë klientët në nivelin e tensionit 35 kV për muajin Shkurt 2018, në përputhje me vendimin e ERE-s, me çmim 8.85 lek/kwh, pa TVSh.

VENDIM I ERE MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJT JANAR DHE SHKURT 2018