I nderuar abonent,


Në zbatim të Vendimeve të Këshillit të Ministrave Nr. 379, datë 11.06.2014, Nr. 380, datë 11.06.20014, si dhe referuar ndryshimeve të Vendimit Nr. 502, datë 13.07.2011, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, njofton se ka nisur puna për lëshimin e vërtetimeve të debisë, për operatorët ekonomikë për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik, për personat juridikë të interesuar për marrjen e lejeve minerare në zonat e hapura, si dhe për personat fizikë dhe juridikë të interesuar për procedurat që lidhen me zbatimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit.
Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten pranë çdo Zyre të Kujdesit Ndaj Klientit (KNK), duke paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për pajisjen me vërtetimin e debisë:


1.Kërkesë për pajisjen me vërtetim debie (lutemi plotësoni formularin e mëposhtem);

2.Ekstrakti i QKR-së;

3.Dokument identifikimi.


Lëshimi i vërtetimit të debisë, lëshohet jo më vonë se pesë ditë nga data e depozitimit të kërkesës përkatëse. Gjatë procedurës së pajisjes më vërtetimin e debisë, të interesuarit do të asistohen nga specialisti i KNK-së. 


Formulari i kërkesës për pajisjen me vërtetim debie - Plotësoni të dhënat:
  Kërkuesi/Pala e interesuar:   
  Përfaqësuesi:   
  NIPT:   
  Qyteti:   
  Nr. Dokument Identifikimi:   
  Arsyeja e kërkesës për vërtetim debie:   
  Lista e kontratave: (Te ndara me presje dhe hapesire)