Ankese per Cilesine e Energjise, Nderpreje energjie , Vonesa ne sherbime ,Ankese per sjelljen e punonjsve, Ankesa te tjera

1.*   Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit ose kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

3.    Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit

4.    Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

5.     Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

6.    Kontroll i debisë jo te ankimuar (të theksohet në formular shlyerja e debisë principal+kamatë / ose AKM/ ose Mandat i Arktetimit te Detyrimeve jo te Ankimuara).

7.    Dokumenta shtesë që mbështesin deklaratën e ankimuesit. gjithashtu, duhet të tregohet emri i punonjësit për të cilin ankohet, zona, etj).