DOKUMENTACIONI QË KËRKOHET PËR APLIKIM LIDHJE TË RE SIPAS VENDIMIT TË ERE’s Nr. 166, Datë 10.10.2016 PER MIRATIMIN E “RREGULLORE PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”, i ndryshuar

Dokumentacioni që kërkohet për lidhje të re ose modifikim lidhjeje ekzistuese në Tension të Ulet për fuqi te instaluar deri ne 20 kW

 1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike (Formulari i Aplikimit )
 2. Vertetim i identitetit (fotokopje e Karte identiteti ose pashaporte)
 3. Fotokopje e Certifikatës e regjistrimit ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plani i vendosjes se objektit.
 5. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 6. Vertetim i pronesise se objektit nepermjet dokumentave te rregjistrimit te prones,te tilla si : Akt shitje, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje prone te patundeshme.

Dokumentacioni qe kerkohet per fuqi te instaluar 21-50 kW

 1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike (Formulari i Aplikimit )
 2. Vertetim i identitetit (fotokopje e Karte identiteti ose pashaporte)
 3. Fotokopje e Certifikatës e regjistrimit ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plani i vendosjes se objektit.
 5. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 6. Vertetim i pronesise se objektit nepermjet dokumentave te rregjistrimit te prones,te tilla si : Akt shitje, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje prone te patundeshme.
 7. Projekti elektrik i objektit, i cili permban vetem objektin per te cilin po aplikohet per lidhje te re.
 8. Plan-vendosja e të gjitha paisjeve në objekt.
 9. Parametrat nominal të të gjitha paisjeve elektrike të përfshira në projektin elektrik
 10. Licencë e inxhinierit elektrik i cili ka bërë projektin elektrik te objektit.
 11. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritja e të dhënave te kryera nga inxhinierë me licencë

Dokumentacioni qe kerkohet per fuqi te instaluar mbi 50 kW

 1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike (Formulari i Aplikimit )
 2. Vertetim i identitetit (fotokopje e Karte identiteti ose pashaporte)
 3. Fotokopje e Certifikatës e regjistrimit ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plani i vendosjes se objektit.
 5. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 6. Vertetim i pronesise se objektit nepermjet dokumentave te rregjistrimit te prones,te tilla si : Akt shitje, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje prone te patundeshme.
 7. Projekti elektrik i objektit, i cili permban vetem objektin per te cilin po aplikohet per lidhje te re.
 8. Plan-vendosja e të gjitha paisjeve në objekt.
 9. Parametrat nominal të të gjitha paisjeve elektrike të përfshira në projektin elektrik
 10. Licencë e inxhinierit elektrik i cili ka bërë projektin elektrik te objektit.
 11. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritja e të dhënave te kryera nga inxhinierë me licencë
 12. Leje e ndertimit e objektit qe kerkohet te furnizohet me energji elektrike
 13. Grafiku i ngarkeses elektrike
 14. Relacioni analitik per vleresimin e cos ? dhe kompensimin e saj

SHËNIM PËR APLIKUESIN:

I nderuar aplikant,

Për realizimin e aplikimit tuaj ju mund të përdorni përveç sporteleve të kujdesit ndaj klientit dhe portalin e shërbimit të klientit të OSHEE sha. https://oshee.al/online/ Regjistrimi i Lidhjes Së Re dhe Shtesë Fuqie Dhe Transferim Kontrate .

Gjatë aplikimit ju duhet të respektoni kushtet e caktuara në rregulloren e lidhjeve të reja në rrjetin es shpërndarjes “ VENDIMIT TË ERE’S NR. 166, DATË 10.10.2016 PER MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”, I NDRYSHUAR

Pas aplikimit në portalin e mesipërm ju duhet të dërgoni brenda 5 ditesh nga data e aplikimit në portal në adresën: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Njësia Administrative Nr. 7, 1023,, Tirana, Shqiperi , dokumentacionin sa vijon:

1. Formularin e aplikimit, i firmosur prej personit te autorizuar, i cili gjenerohet pas përfundimit të aplikimit në portal
2. Dokumentacionin sa kërkuara nga rregullorja e cituar më lart

Në rast se dokumentacion origjinal nuk do të depozitohet brenda afatit të kërkuar, ateherë kërkesa e juaj do të refuzohet.

Kjo procedurë është e vlefshme vetëm për aplikantin që kërkon një fuqi mbi 50kw.

Dokumentacioni qe kerkohet per lidhjen e burimeve gjeneruese

 1. Kërkesë për lidhje ne rrjetin shperndares (Formulari i Aplikimit )
 2. Fotokopje e Vertetim i identitetit ( Karte identiteti ose pashapote)
 3. Certifikatë regjistrimi ne QKR (Per subjektet jofamiljare)
 4. Gen-Plan i vendosjes se objektit.
 5. Harte qe te tregoje vendodhjen e objektit ne terren ne nje shkalle te pershtatshme
 6. Profilin gjatsor te linjes elektrike dhe te gjitha detajet e tjera teknike qe lidhen me te.
 7. Projektin e plote te nyjes se si do lidhet objekti i ri ne rrjetin shperndares.
 8. Kopje të Licenses se inxhinierit elektrik qe ka kryer projektimin.
 9. Kopje e kontrates (karteles) se meparshme qe aplikanti mund te kete pasur
 10. Kontrata e koncesionit per ndertimin e burimit gjenerues.
 11. Llojin e burimit gjenerues dhe parametrat nominale te tij perfshire edhe X”(d)
 12. Fuqia maksimale e gjeneruar aktive dhe reaktive
 13. Skema principiale e brendshme e burimit gjenerues me te gjitha detajet teknike
 14. Tipi i gjeneratorit sinkron dhe parametrat e tij
 15. Parametrat kryesore te transformatorit te fuqise