TARIFAT E SHERBIMEVE ME PAGESE NE QENDRAT E KUJDESIT NDAJ KLIENTIT, TARIFAT E ENERGJISE DHE AFATET E SHQYRTIMIT

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. ka krijuar Qendrat e Kujdesit ndaj Klientit me qëllimin që të shërbejnë si një pikë referimi për klientet e saj, ku mund të adresohen kërkesa dhe ankesa por dhe të përftohen shërbime të ndryshme. Disa prej shërbimeve që ofron Qendra e Kujdesit ndaj Klientit bëhen kundrejt një pagese, të parashikuar nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE). Per t’ju ardhur ne ndihmë klientëve tane, ne kemi pregatitur një liste me shërbimet që kryhen kundrejt pagesës, tarifat perkatëse, si edhe dokumentet që kërkohen për secilin shërbim.

Klikoni këtu për të shkarkuar listën e plotë të tarifave dhe shërbimeve