Aplikim për regjistrim - Shitje

1 Te dhena te pergjithshme
2 Dokumentat
  • Personi i autorizuar për shitjet ne kompani.
  • NIPT-i i kompanisë
  • Skype, WhatsApp, Viber etj.