Aplikim për regjistrim

  • Personi i autorizuar për shitjet ne kompani.
  • NIPT-i i kompanisë
  • Skype, WhatsApp, Viber etj.
  • Lista e dokumentacionit
  • Dokumentacionin qe verteton rregjistrimin e shoqerise ne rregjistrat perkates tregtare\gjyqesore te shtetit ne te cilin shoqeria eshte krijuar apo rregjistruar.
  • Licensen per tregtimin e energjise elektrike te leshuar nga ERE per tregtaret te cilet jane krijuar apo regjistruar ne Republiken e Shqiperise, apo shtetet perkatese per ata Tregtare te energjise elektrike te cilet jane krijuar apo rregjistruar jashte Republikes se Shqiperise.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.