Informacion “Mbi blerjen e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2016 – 31.10.2016”


Ne baze te ligjit 43/2015 per Sektorin e Energjise Elektrike, te VKM nr.244, date 30.03.2016 si dhe ne baze te Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Procedurat per blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike sh.a (OSHEE Sh.a) si dhe “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s. komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, ne zbatim te urdherit Nr. 21090 prot. date 23.09.2016 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Adrian Çela me subjekt “Per krijimin e Komisionit te Blerjes se energjise elektrike te paplotesuar nga tregu I rregulluar per sistemin e shperndarjes (furnizuesi I sherbimit universal dhe humbjet ne rrjet) per periudhen 01.10.2016 – 31.10.2016”, komisioni do te zhvilloje procedurën e blerjes së energjisë elektrike duke ftuar të marrin pjesë shoqëritë tregtare dhe prodhuese që plotësonin nenin 10 të“Rregullat dhe procedurat e blerjes nga KESH sh.a. së energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj” për të paraqitur ofertat e tyre.

Kontrata OSHEE Sh.a.

Kerkese per oferte