Ligji Nr 9072 date 22.05.2003 Per sektorin e energjise elektrike

L I G J

Nr.9072, datë 22.5.2003

PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE
(me ndryshimet dhe shtesat sipas Ligjit nr. 9512 date 10.04.2006  “Per disa
ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“, Ligjit nr. 9226, date 16.10.2006 “Per disa  shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003  “Per sektorin e energjise elektrike“, te ndryshuar, Ligjit nr. 9750 date  04.06.2007 “Per disa  shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003  “Per sektorin e energjise elektrike“, te ndryshuar, Ligjit nr. 9776 date 12.07.2007 “Per disa  shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003  “Per sektorin e energjise elektrike“, te ndryshuar;  Ligjit nr. 9584 date 17.7.2006 “ Per pagat, shperblimet dhe strukturat  e instucioneve te tjera te pavarura te krijuara me ligj” Ligjit Nr. 9913, datë 5.5.2008„ Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9072, date 22.5.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“ te ndryshuar, Ligjit  nr.9946, date 30.06.2008 “Per sektorin e gazit natyror”, Ligjit nr.9997 date 22.09.2008 “ Per disa ndryshime ne ligjin nr.9072, date 22.5.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“ te ndryshuar, dhe Ligjit nr.10196 date 10.12.2009 “per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “per sektorin e energjise elektrike”  Ligjit nr. 10362 date 16.12.2010 Ligjit nr. 10485 date 26.11.2011  )

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e
Këshillit të Ministrave,

K U V E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

PJESA E PARË

Qëllimi i këtij ligji është sigurimi i kushteve për furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve, sipas parametrave standarde. Kjo sigurohet nëpërmjet funksionimit efiçent të tregut të energjisë elektrike dhe zhvillimit të konkurrencës në këtë sektor, duke pasur parasysh mbrojtjen e interesave të konsumatorëve, minimizimin e kostove të shërbimit me energji elektrike dhe përshtatshmërinë e tij me mjedisin.


Kliko këtu për materialin e plotë