Njoftim mbi fillimin e procedures per blerjen e energjise elektrike per periudhen 26-31 Tetor 2017


Ne baze te ligjit 43/2015 per Sektorin e Energjise Elektrike, te VKM nr.244, date 30.03.2016 si dhe ne baze te Vendimit Nr. 103, date 23.06.2016 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Miratimin e rregullores per procedurat e blerjen se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne rrjetet e shperndarjes dhe te transmetimit dhe per blerjen dhe shitjen e energjise elektrike per te siguruar permbushjen e detyrimeve te sherbimit publik” komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, ne zbatim te urdherit Nr. 23432 prot. date 23.10.2017 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Adrian Çela me subjekt “Per krijimin e Komisionit te Blerjes se energjise elektrike te paplotesuar nga tregu I rregulluar per sistemin e shperndarjes (furnizuesi i sherbimit universal dhe humbjet ne rrjet) per periudhen 26.10.2017 – 31.10.2017”, komisioni do te zhvilloje procedurën e blerjes së energjisë elektrike duke ftuar të marrin pjesë shoqëritë tregtare dhe prodhuese që plotësonin nenin 10 të “Rregullat dhe procedurat e blerjes nga KESH sh.a. së energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj” për të paraqitur ofertat e tyre.

Kërkesë për ofertë & Kontrata OSHEE Sh.a.