Njoftim per anullim procedure per blerjen e energjise elektrike per periudhen 21.03.2015 – 31.03.2015

Në baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 338 date 19.03.2008 ”Per miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike” (i ndryshuar), si dhe Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Procedurat per blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike sh.a (OSHEE Sh.a), “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, dhe vendimin nr. 12 dt.06.02.2015 te Bordit te Komisionereve te ERE-s mbi “Shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESh sh.a dhe OSHEEE sh.a për tepricat e energjisë elektrike, përfshirë tepricat në kushtet e prurjeve të mëdha, më qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për vitin 2015”, komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, i krijuar ne zbatim te urdherit Nr. 4060 prot. date 20.02.2015 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Adrian Çela me subjekt “Per krijimin e Komisionit te Blerjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes per periudhen 01.03.2015 – 31.03.2015” zhvilloi komunikimin paraprak me stafin e KESH sh.a mbi situaten hidroenegjitike per periudhen ne vazhdim.


Kliko këtu për materialin e plotë