Ofertat fituese të blerjes së energjisë elektrike për periudhen 01.12.2014- 31.12.2014

Ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 338 date 19.03.2008 ”Per miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike” (i ndryshuar), si dhe ne baze te Vendimit Nr. 9 date 06.02.2014 te Entit Rregullator te Energjise “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s., dhe ne zbatim te urdherit te Titullarit te Autoritetit Bleres per zhvillimin e procedures se blerjes me subjekt “Per blerjen e energjise elektrike per periudhen 01.12.2014 – 31.12.2014”, Komisioni i Blerjes se energjise elektrike zhvilloi proceduren e blerjes se energjise elektrike duke ftuar te marrin pjese shoqerite tregtare dhe prodhuese per te paraqitur ofertat e tyre.


Kliko këtu për materialin e plotë