VKM Nr. 574, datë 3.8.2016
“PËR MIRATIMIN E TRAJTIMIT FINANCIAR TË PERSONAVE PËRGJEGJËS PËR MENAXHIMIN E OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA”