Vendimi i bordit te OSHEE per kamatevonesat

Vendim i Këshillit Mbikqyrës të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE)

Në mbledhjen e tij të datës 26.11.2014, Këshilli Mbikqyrës i OSHEE-së mori në shqyrtim propozimin e ardhur nga Shoqëria OSHEE sh.a, lidhur me kushtet lehtësuese që do të zbatohen ndaj konsumatorëve familjarë të cilët ekzekutojnë  detyrimet e prapambetura nga vitet e kaluara.


Kliko këtu për materialin e plotë