Ankesat per me shume se nje kontrate ekzistuese

1.*  Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit.
Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit.

3.    Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

4.   Dokumentacioni i Perfitimit te perjashtimit nga Ente dhe organe Shteterore qe kane kompetence per kete fakt .

5.   a. Kopje të librezes që vërteton se kërkuesi dhe / ose anëtari i familjes së tij gëzon statusin e invalidit të punës, invalidit paraplegjikë, tetraplegjikë, dhe të verbërit si dhe fotokopje të kartës së identitetit ose pasaportës së personit që gëzon statusin e invalidit.

b. Per individet qe gezojne statusin e veteranit, te luftes do te dorezohet nje vertetim i leshuar nga komiteti i veteraneve si dhe fotokopje te kartes se identitetit ose pasaportes se personit qe gezon statusin e invalidit.

c.  Për subjektet juridikë, kopje të konfirmimit nga Institucionet e percaktuara në Udhëzimin nr. 29, datë 27.12.2011 “Për disa shtesa në Udhëzimin nr.1, datë 08.01.2009 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizivë” të Ministrit të Financave, në bazë të të cilit konfirmohet lista e subjekteve të përjashtuara nga kjo tarifë.

6.    Kontrolli i Detyrimeve  jo te ankimuara

7.    AKM ose Mandat i Arketimit te Detyrimeve jo te Ankimuara