Ankesat per Tarifim

1.*  Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.   Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit
Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

3.    Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

4.    Dokumenta shtesë që mbështesin deklaratën e ankimuesit.

5.   Nëse, konsumatori ankues, hyn në kategorinë e konsumatorëve jo familjarë, të paraqitet ekstrakti historik i shoqërisë.Nëse, konsumatori ankues, hyn në kategorinë e konsumatorëve jo familjarë dhe pretendon tarifim të gabuar sepse ushtron veprimtari të ndryshme nga ajo për të cilën tarifohet, duhet të paraqesë vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për llojin e aktivitetit që ushtron apo që ka ushtruar për periudhën që pretendon tarifim të gabuar.

6.    Kontrolli i Detyrimeve  jo te ankimuara

7.    AKM ose Mandat i Arketimit te Detyrimeve jo te Ankimuara