Aplikimi për Tarifa për vitin 2016


Bazuar në studimin për Tarifa 2016, në kushtet kur çmimi i blerjes së energjise nga Gjeneruesi Publik / KESH sh.a dhe tarifa e transmetimit nga OST sh.a mbeten të pandyshuara, OSHEE sh.a:

Meqenëse tarifa mesatare e përllogaritur për vitin 2016 është thuajse e njëjtë me atë të vitit 2015, duke u mbështetur në përvojën pozitive të arritjeve të vitit 2015 shoqëria propozon që:

  1. Tarifa e shërbimit të Shpërndarjes së Enegjisë Elektrike sipas vendimit të ERE Nr147 Date 25.12.2014 dhe
  2. Çmimi mesatar i shitjes së energjisë elektrike si dhe çmimet e detajuara sipas vendimit të ERE Nr148 Date 25.12.2014, të mos ndryshojnë.

Kliko ketu per materialin e plote