Çmimi i shitjes së energjisë elektrike për klientët 35kV për muajin Prill 2019, do të jetë 13.67 Lekë/kwh

featured blerja
Operatori i Shpërndarjes së Energjiseë Elektrike (OSHEE Sh.A), informon se se çmimi i shitjes së energjisë elektrike për klientët 35 kV nga Furnizuesi i Mundësisë së fundit i llogaritur për muajin Prill 2019 në zbatim të Vendimit 144 datë 25.06.2018 mbi rishikimin e “Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit” neni 8 i rishikuar i “Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit” miratuar me vendimin nr.201 datë 04.12.2017 të Bordit të ERE-s, do të jetë 13.67 Lekë/kwh.