Informacion “Mbi blerjen e energjisë elektrike për periudhën 01.06.2014 – 30.06.2014”

Në zbatim të vendimit Nr. 9 date 06.02.2014 dhe pikës 2, të nenit 9 dhe nenit 19 të “Rregullave dhe Procedurave të blerjes së energjisë elektrike nga tregtaret vendas dhe te huaj” të miratuara me vendimin Nr. 30, datë 23.03.2011, i Bordit të Komisionerëve të ERE-s, bashkëlidhur ftesa dhe kontrata për “Blerje te energjise elektrike për periudhën 01.06.2014 – 30.06.2014”.


Kontrata CEZ Shperndarje sh.a.

Kerkese per oferte