Ofertat fituese të blerjes së energjisë elektrike për periudhën 01.05.2014- 31.05.2014

Ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 338 date 19.03.2008 ”Per miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike” (i ndryshuar), te Rregulores “Per miratimin e  rregullores  mbi proçedurat e emerimit te administratorit dhe kompetencat e tij”, miratuar me Vendimin Nr.1 date 10.01.2013  te Entit Rregullator te Energjise, (i ndryshuar), Vendimit nr. 118, date 18.10.2013 te Entit Rregullator te Energjise “Per emerimin e  Administratorit te perkohshem te Shoqerise CEZ Shperndarje Sh.a” (i ndryshuar), si dhe ne baze te Vendimit Nr. 9 date 06.02.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi nje shtese ne “Rregulloren mbi procedurat e emerimit te administratorit dhe kompetencat e tij, ne zbatim te nenit 18, pika 4/c te ligjit nr. 9072, date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike”, dhe ne zbatim te urdherit te Titullarit te Autoritetit Bleres per zhvillimin e procedures se blerjes me subjekt “Per blerjen e energjise elektrike per periudhen 01.05.2014- 31.05.2014”, Komisioni i Blerjes se energjise elektrike zhvilloi proceduren e blerjes se energjise elektrike duke ftuar te marrin pjese shoqerite tregtare dhe prodhuese per te paraqitur ofertat e tyre.


Kliko këtu për materialin e plotë