Kërkesë për pezullim të përkohëshëm të kontratës

1.*  Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi  i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit
Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

3.    Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

4.    Kontroll i debisë (të theksohet në formular shlyerja e debisë principal+kamatë/ jo AKM, pagese totale detyrimi).

5.  Kopje e dokumentt te pronesise (kontrate shitblerje, vertetim hipotekor/certifikate pronesie, dokumenta legalizimi, etj)

6.    Dokumenta shtesë që mbështesin deklaratën e ankimuesit.

7.    Konfirmim për pagesën e tarifës së shërbimit (nese ofrohet me pagese).

8.   Marrëveshja për pezullimin e kontratës, e plotësuar dhe firmosur nga të gjitha palët.