KONTRATA E SHIT-BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A/OSHEE GROUP SH.A.Përshëndetje,

Shoqëria “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A./”OSHEE Group” SH.A. (në vijim FTL SH.A), regjistruar në 30.03.2018 në Rregjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit me NUIS L81530029T, është krijuar nga Asambleja e Përgjithshme “OSHEE” SH.A. në zbatim të Urdhërit Nr. 157, datë 12.02.2018 të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë “Mbi krijimin e tri shoqërive të kontrolluara nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SH.A”. “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A. është licencuar nga Enti Rregullator i Energjisë në aktivitetin e tregtimit dhe furnizimit të energjisë elektrike, respektivisht me Vendimin Nr. 198, date 03.09.2018 “Mbi licencimin e shoqërisë Furnizuesi i Tregut të Lirë SH.A. në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike” dhe Vendimin Nr. 199, datë 03.09.2018 “Mbi licencimin e shoqërisë Furnizuesi i Tregut të Lirë SH.A. në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike”.

Bashkëlidhur Kontrata e Shitblerjes së Energjisë Elektrike për vitin 2020 e cila shërben si parakusht për pjesëmarrje në procedurat e shitblerjes së energjisë elektrike që zhvillohet nga “FTL” SH.A.

Për të siguruar një proces transparent, të barabartë dhe gjithëpërfshirës, Ju ftojmë të njiheni me Kontratën e Shitblerjes së Energjisë Elektrike dhe ta nënshkruani atë brenda datës 20.07.2020.

Për më shumë informacion në lidhje me Kontratën e Shitblerjes së Energjisë Elektrike Ju mund të kontaktoni në adresën adresën e email-it info.blerje@oshee.al.

“FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A.

Klikoni këtu për të shkarkuar kontratën (Shqip)

Klikoni këtu për të shkarkuar kontratën (Anglisht)