Ndryshim i Perdoruesit te Prones ne rastet e firmave te ndertimit per te cilet ekzistojne kontratat e sipermarrjes ose te shitblerjes ose Kalimi i Pronesise eshte realizuar por perdoruesi apo mbajtesi i ri i prones nuk paraqitet ne sportelet tona dhe paraqitet firma e ndertimit

1.*   Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të kerkuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

3.    Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit

4.    Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

5.     Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

6.    Kontroll i debisë (të theksohet në formular shlyerja e debisë principal+kamatë/  jo AKM, pagese totale detyrimi).

7.    Deklarata me Shkrim e mbajtesit te titullit te pronesise , Karta ID e mbajtesit  (Modeli Deklarate Firma e Ndertimti)

8.   Mjet identifikimi i Deklaruesit; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të kerkuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

9.   Kopje e Certifikates se Pronesise / Deklarate Aluizni/Vendim Gjykate kthim Prone/ Vendim Permbarimi, Dokument Legalizimi

10.    Te gjitha Kontratat qe disponon ndertuesi

11.    Dokument Shtese nese vihet ne dispozicion nga Perdoruesi (kerkuesi)