Ndryshim Pika Lidhjesh dhe Kabinash

1.*   Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

3.    Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

4.    Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi  i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit

5.   Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

6.    Kontroll i debisë (të theksohet në formular shlyerja e debisë principal+kamatë/ ose AKM).

7.   Kopje e dokumentt te pronesise (kontrate shitblerje, vertetim hipotekor/certifikate pronesie, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje pronesie te patundshme, dokumenta legalizimi, etj.)

8.    Gen-Plani i vendosjes se objektit (koordinatat xy)

9.    Projekti elektrik i objektit , i cili permban vetem objektin per te cilin po aplikohet per lidhje te re (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

10.  Plan-vendosja e te gjitha pajisjeve ne objekt ( (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

11.   Parametrat nominal te te gjitha pajisjeve elektrike te perfshira ne projektin elektrik (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

12.   Licence e inxhinierit elektrik i cili ka ber projektin elektrik te objektit (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

13.   Raport i detajuar inxhinierik ne lidhje me projektin dhe perllogaritja e te dhenave te kryera nga inxhinieri me licence (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

14.   Leje e ndertimit e objektit qe kerkohet te furnizohet me energji elektrike (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

15.  Grafiku i ngarkeses elektrike (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

16.  Relacioni analitik per vleresimin e cos dhe kompensimin e saj (shikoni kerkesat sipas Fuqise se kerkuar, sipas ndarjeve ne kodet L010-L013)

17.   Transferim Dosjeje te Lidhjet e Reja

18.   Njoftim Klientit per Vijim Procedure

19.   Fatura e Sherbimit

20.   Mandat Arketimi i Sherbimit

21.   Autorizimi per Fillimin e Punimeve

22.   Marrja ne Dorezim i Punimeve

23.   Instalimi i Sistemit te Matjes