Tregtimi i tepricave të prodhuara nga prodhuesit me përparësi të energjisë

Të nderuar,
Shoqëria “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A., në funksion të aktivitetit të saj, do të tregtojë në treg të lirë tepricat e energjisë elektrike të prodhuar nga prodhuesit me përparësi të energjisë.
Për të siguruar një proçes transparent, të barabartë dhe gjithëpërfshirës, Ju ftojmë të njiheni me kontratën për shitjen e energjisë elektrike, bashkëlidhur këtij njoftimi.
Gjithashtu vëmë në vëmendjen Tuaj detyrimin për depozitimin e dokumentacionit tw detyrueshwm ligjoro-administrativ, dokumentacion që shërben si kusht kualifikues për pjesëmarrje në këto procedura.

Faleminderit,

“FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A.

Kontrate e shitjes se tepricave FTL

Dear,
The company “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A., in accordance with its trading activity, will sale in the free market the surpluses of energy generated by the priority producers.
To ensure a transparent, equitable and comprehensive process, we invite you to be acquainted with the Contract for Sale of Electricity, attached to this notice.
We would like to bring into your attention the obligation to submit the obligatory legal-administrative documentation, documentation that serves as a prerequisite to participate in this procedure.

Thank you,

“FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A.

Sale purchase Agreement