Ofertat fituese të blerjes së energjisë elektrike për periudhën 01.09.2015 – 30.09.2015

Ne perfundim te procesit te negocimit me shoqerite tregtare ne lidhje me sigurimin e energjise per mbulimin e humbjeve te pritshme per periudhen 01-30 shtator 2015, ju lutem publikoni materialin bashkengjitur sipas procedure se ndjekur cdo muaj mbi reklamimin e rezultateve te importit.

“Ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 338 date 19.03.2008 ”Per miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike” (i ndryshuar), si dhe Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Procedurat per blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike sh.a (OSHEE Sh.a) dhe “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, ne zbatim te urdherit Nr. 16014 prot, date 21.08.2015 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Adrian Çela me subjekt “Per krijimin e Komisionit te Blerjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes per periudhen 01.09.2015 – 30.09.2015”, ne datat 24.08.2015 deri ne 26.08.2015, zhvilloi procedurën e blerjes së energjisë elektrike per datat 01-30 shtator 2015, duke ftuar të marrin pjesë shoqëritë tregtare dhe prodhuese që plotësonin nenin 10 të“Rregullat dhe procedurat e blerjes nga KESH sh.a. së energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj” për të paraqitur ofertat e tyre.” Per me shume informacion, referojuni njoftimit te meposhtem.


Kliko këtu për materialin e plotë