REZULTATET E BLERJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE PER PERIUDHEN 28.06.2017 – 30.06.2017 dhe 01-31 Korrik 2017

“Ne baze te ligjit 43/2015 per Sektorin e Energjise Elektrike, te VKM nr.244, date 30.03.2016 si dhe ne baze te Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Procedurat per blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike sh.a (OSHEE Sh.a) si dhe “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s., komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, ne zbatim te urdherit Nr. 16230 prot. date 21.06.2017 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Haki Mustafa me subjekt “PER KRIJIMIN E KOMISIONIT TE BLERJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE TE PAPLOTESUAR NGA TREGU I RREGULLUAR PER SISTEMIN E SHPERNDARJES (FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL DHE HUMBJET NE RRJET) PER PERIUDHEN 28.06.2017 – 31.07.2017”, ne datat 21.06.2017 deri ne 24.06.2017, zhvilloi procedurën e blerjes së energjisë elektrike duke ftuar të marrin pjesë shoqëritë tregtare dhe prodhuese që plotësonin nenin 10 të“Rregullat dhe procedurat e blerjes nga KESH sh.a. së energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj” për të paraqitur ofertat e tyre. Per me shume informacion, referojuni njoftimit te meposhte.

Njoftim zyres se shtypit OSHEE sh.a. publikimi e rezultateve 28.06.2017 – 31.07.2017