Sistemet inovative të Operatorit të Shpërndarjes

a) Sistemi i faturimit (Billing), që më parë merrej shërbim dhe mirëmbahej nga kompani e huaj. Sot, ky sistem mirëmbahet dhe zhvillohet nga DTI në Shoqërinë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Janë përmirësuar të gjithë modulet e sistemit ndër të cilat veçojmë: përllogaritje automatike e debisë dhe kamatës së abonentëve në kohë reale, detajimi i saktë dhe shfaqja e dallueshme e të gjithë informacionit (faturim, arkëtim), zhvillim dhe integrim i sistemit të ankesave në sistemin e Billingut. Është rikonceptuar i gjithë procesi i gjenerimit dhe printimit të faturave, me qëllim shmangien e vonesave në shperndarjen e tyre.

b) Sistemi myAvis (sistem për regjistrimet e leximeve në terren nga lexuesit), Sot, realizojmë identifikimin nëpërmjet koordinatave të vendndodhjes së lexuesit në momentin e leximit të matësave, rifreskimi ditor i Sistemit të Faturimit (Billing) me të dhënat e reja të regjistruara nga lexuesit.

c) Implementim i Sistemit Financiar SAP, ky sistem më përpara merrej si shërbim nga CEZ Albania dhe në një kohë rekord si dhe me kosto shumë të ulët është implementuar dhe vënë në funksion ky sistem financiar bashkëkohor.

d) Implementimi i Sistemit Converge (sistem për leximin e matësave në distancë), ky sistem merrej si shërbim dhe pas ndërprerjes së tij nga CEZ Albania është kontaktuar dhe negociuar me kompaninë që ofron këtë sistem për leximin e matësave në distancë dhe kemi realizuar implementimin e tij. Leximet e matësave (Converge) të subjekteve të mëdha duke filluar nga muaji gusht 2013 do të lexohen online nëpërmjet këtij sistemi.

e) Në kuadrin e transparencës me Abonentët, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. ka vendosur Online sistemet dhe shërbimet:

 • Shërbimi i Faturës Online, abonenti në çdo moment dhe në kohë reale mund të informohet për të gjithë historikun e tij të detyrimeve, pagesave si dhe të printojë faturat në sistemin Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
 • Shërbimi i Ankesave Online, abonentët mund të bëjnë online kërkesë apo ankesë në lidhje me shërbimet që Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. ofron.
 • Sistem Informimi me SMS (nr. 069 41 40 000), nëpërmjet këtij sistemi abonentët mund të realizojnë kërkesë/ankesë, mund të informohen për vlerën e faturës së fundit të tyre, detyrimin që ata kanë në sistemin e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. si dhe mund të marrin fjalëkalimin për sistemin e faturës online (për abonentët që kanë akses për faturën online).
  • Dërgimi i tekstit “F” apo “FATURE” do t’u informojë për vlerën e faturës aktuale
  • Dërgimi i tekstit “D” apo “DEBI” do t’u informojë për vlerën aktuale të debisë
  • Dërgimi i tekstit “P” apo “PASSWORD” do t’u informojë për fjalëkalimin tuaj në modulin online të informacionit.
  • Çdo tekst tjetër i ardhur edhe nga qytetarët që nuk kanë akses online, do të konsiderohet automatikisht kërkesë/ankesë.

f) Posta Shqiptare si dhe Bankat Online, posta si të gjithë bankat e nivelit të dytë të cilat kanë akt-marrveshje me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., janë të lidhura online dhe shkëmbejnë në formë elektronike online të gjithë pagesat e faturave. I gjithë informacioni në kohë reale mund të konsultohet direkt nga abonentët online në Shërbimin e Faturës Online.

g) Monitorim Online i Automjeteve (GPS), Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. tashmë ka vendosur një sistem monitorimi online të të gjithë automjeteve të saj me qëllim kontrollin dhe monitorimin e lëvizjes së tyre, me këtë sistem Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. do të ketë një shfrytëzimin maksimal dhe korrekt të resurseve të saj. Me këtë sistem në çdo kohë mund të përcaktohet vendndodhja e ekipit të punonjësve dhe lëvizjet ditore të tyre.