Skemat e ripagesës së detyrimeve të krijuara deri më 31 dhjetor 2014 nga konsumatori familjar

SKEMA 1

Pagesë më 6 këste e detyrimit për kontratë që arrin shumën deri në 100 mijë lekë

Në rast se abonenti zgjedh ta paguajë detyrimin në 1/3 e afatit (pra, brenda 2 muajve nga 6 që është gjithsej skema), atëherë i reduktohet me 50% kamatëvonesa.

Zbritja e kamatëvonesës realizohet me këstin e fundit

 SKEMA 2

Pagesë më 12 këste e detyrimit për kontratë që arrin shumën deri në 300 mijë lekë

Në rast se abonenti zgjedh të paguajë detyrimin më afat deri në 1/4 e tij (pra brenda 3 muajve), u ulet me 50% kamatëvonesa.

Zbritja e kamatëvonesës realizohet me këstin e fundit

 

SKEMA 3

Pagesë më 24 këste e detyrimit për kontratë që arrin shumën 600 mijë lekë

Në rast se abonenti zgjedh që ta paguajë detyrimin më afat deri në 1/6 e tij (pra brenda 4 muajve), u ulet me 50% kamatëvonesa.

Zbritja e kamatëvonesës realizohet me këstin e fundit

 

SKEMA 4

Pagesë më 36 këste e detyrimit për kontratë që tejkalon shumën 600 mijë lekë.

Në rast se abonenti zgjedh ta paguajë detyrimin më afat deri në 1/8 e tij (brenda 5 muajve) përfiton ulje me 50% të kamatëvonesës.

Zbritja e kamatëvonesës realizohet me këstin e fundit