Traseja e linjave te reja elektrike kabllore F6&F7 20 Kv Sarande

traseja_e_linjave_F6F7_Sarande – Per te permiresuar funizimin me energji elektrike te zones jugore te qytetit Sarande, nga N/Stacioni 110/20 kV “Qafe Gjashte ” parashikohet te dalin fiderat F6 dhe F7, me tesion 20 kV, me kabell alumini me izolacion XLPE dhe seksion 3x(lxl85) mm2.

-Kokat e daljes se fiderave do te lidhen ne celat OLM-6 dhe OLM-7 te seksionit te pare.

-Nga pika “A” N/Stacioni deri ne piken “B”(ne nderprerjen e rruges “Skenderbeu” me rrugen “N.Bezhani” te dy fiderat do te kalojne ne te njejten trase.aksi i te ciles te kaloje 1.5ml nga buza e trotuarit ne drejtim te aksit te rruges.

-Traseja nga pika “B” deri te K-16/F-6 eshte e gjitha shkemb dhe e paasfaltuar. Por do kalohet ne segmenter te cilat ne planin urbani stik te Qytetit jane mige ose shkallare (sipas projektit)

-Ndersa traseja e fiderit F-7 nga pika “B” deri ne fund tek kabina K-17/F-7 kalon e gjitha ne asfalt pasi eshte ne rrugen krysore te Burtintit dhe rruge dytesore te saj.

-Ne te gjitha rastet te zbatohen kushtet teknike te shtriijes se kabllove.

-Ne te gjitha kalimet e rrugeve kablli do te vendoset ne tubo plastike me parete te holla 0200 mm icilidote futet ne tubo celiku 0219mm, sipas specifikimeve te vendosura ne projekt, por gjithmone duke respektuar kushtet teknike ne fuqi

-Prerjet terthore per te gjitha rastet e trasese se kabllit, paraqiten ne kete flete projekti

-Gjate shtriijes se kabllit, te kontrollohet me sy gjendja e tij dhe ai te leshohet lehtesisht ne kanal. Kanali te pastrohet me perpara nga mbushjet -Te behet marketimi i kabllove ne kanal.

-Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit te behen ne kushte te mira atmosferike. Mbi to te mos ushtrohen sforcime mekanike. Muftet te mbrohen e te sigurohen me tre shtresa me tulla, ne nje gjatesi 2 ml.

-Para fìllimit te punimeve te meren lejet e punimeve nga institicionet perkatese(Bashki, Komune, telecom, Ujesjelles, MKZ dhe Agjensia Rajonale e Mjedisit)