113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen 11 Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike), në Vlorë me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin