113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen 16 lexues Sektori i Faturimit në Njësinë Lezhe, me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin