3113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen dy specialiste në Njësinë Pogradec me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin