Ankesat për mbifaturim

1.*    Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi  i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit.
Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit.

3.   Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

4.    Dokumenta shtesë që mbështesin deklaratën e ankimuesit.

5.    Dokumenta shtesë që mbështesin deklaratën e ankimuesit.

6.    Kontrolli i Detyrimeve  jo te ankimuara

7.    AKM Ose Mandat i Arktetimit te Detyrimeve jo te Ankimuara