Informacion “Mbi blerjen e energjisë elektrike për periudhën 01.02.2015 – 28.02.2015”

Ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 338 date 19.03.2008 ”Per miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike” (i ndryshuar), si dhe ne baze te Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Procedurat per blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike sh.a (OSHEE Sh.a) si dhe  “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, bashkëlidhur ftesa dhe kontrata për “Blerje te energjise elektrike për periudhën 01.02.2015 – 28.02.2015”.


Kontrata OSHEE Sh.a.

Kerkese per oferte