Lidhje e Re Fuqi e Kerkuar 21-50

1.*   Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

3.    Kopje e faturës së energjisë ose të librezës. (nese ka kontrate tjeter ne objekt)

4.    Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit

5.    Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

6.    Kontroll i debisë (të theksohet në formular shlyerja e debisë principal+kamatë/ ose AKM). ( Nese ka kontrate tjeter ne objekt)

7.    Kopje e dokumentt te pronesise (kontrate shitblerje, vertetim hipotekor/certifikate pronesie, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje pronesie te patundshme, dokumenta legalizimi, etj.)

8.     Gen-Plani i vendosjes se objektit (koordinatat xy)

9.     Projekti elektrik i objektit, i cili permban vetem objektin per te cilin po aplikohet per lidhje te re

10.    Plan-vendosja e te gjitha pajisjeve ne objekt

11.    Parametrat nominal te te gjitha pajisjeve elektrike te perfshira ne projektin elektrik

12.    Licence e inxhinierit elektrik i cili ka ber projektin elektrik te objektit

13.    Raport i detajuar inxhinierik ne lidhje me projektin dhe perllogaritja e te dhenave te kryera nga inxhinieri me licence

14.    Leje e ndertimit e objektit qe kerkohet te furnizohet me energji elektrike

15.    Dok tjere nese eshte e nevojshme

16.    Transferim Dosjeje te Lidhjet e Reja

17.    Njoftim Klientit per Vijim Procedure

18.    Fatura e Sherbimit

19.    Mandat Arketimi I Sherbimit

20.    Autorizimi per Fillimin e Punimeve

21.    Marrja ne Dorezim i Punimeve

22.    Instalimi i Sistemit te Matjes