Lidhje e Re Fuqi e Kerkuar deri ne 20kw

1.*  Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.   Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

3.    Kopje e faturës së energjisë ose të librezës. (nese ka kontrate tjeter ne objekt)

4.   Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi  i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit

5.   Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

6.   Kontroll i debisë (të theksohet në formular shlyerja e debisë principal+kamatë/ ose AKM). ( Nese ka kontrate tjeter ne objekt)

7.    Kopje e dokumentt te pronesise (kontrate shitblerje, vertetim hipotekor/certifikate pronesie, akt qeraje, akt dhurimi ose akt ndarje pronesie te patundshme, dokumenta legalizimi, etj.)

8.     Gen-Plani i vendosjes se objektit (koordinatat xy)

9.     Dok tjere nese eshte e nevojshme

10.   Transferim Dosjeje te Lidhjet e Reja

11.   Njoftim Klientit per Vijim Procedure

12.   Fatura e Sherbimit

13.   Mandat Arketimi i Sherbimit

14.   Autorizimi per Fillimin e Punimeve

15.   Marrja ne Dorezim i Punimeve

16.   Instalimi i Sistemit te Matjes