Ligji shqiptar per sektorin e energjise elektrike

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05 .2003 “Per sektorin e energjise elektrike”, Ligjit nr.9226,date 16.10.2006 “Per disa shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike” ,te ndryshuar, Ligjit nr.9750 date 04.06.2007 “Per disa shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“,te ndryshuar, Ligjit nr. 9776 date 12.07.2007 “Per disa shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“, te ndryshuar ; Ligjit nr. 9584 date 17.7.2006 “ Per pagat, shperblimet dhe strukturat e instucioneve te tjera te pavarura te krijuara me ligj” Ligjit Nr. 9913, datë 5.5.2008 „Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9072, date 22.5.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“ te ndryshuar , Ligjit nr.9946, date 30.06.2008 “ Per sektorin e  gazit natyror”, Ligjit nr.9997 date 22.09.2008 “ Per disa ndryshime ne ligjin  nr.9072, date 22.5.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“ te ndryshuar , dhe  Ligjit nr.10196 date 10.12.2009 “per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9072  date 22.05.2003 “ per sektorin e energjise elektrike” Ligjit nr. 10362 date 16.12.2010  Ligjit nr. 10485 date 26.11.2011 )


Kliko këtu për ligjin e plotë