Kushtet e pergjithshme te Kontrates se furnizimit me energji elektrike per klientet JO-Familjare

Sherbimi i furnizimit me energji elektrike ne kete kontrate ofrohet si sherbim publik ne kuader te aktiviteteve te shperndarjes dhe furnizimit publik me pakice sipas legjislacionit ne fuqi qe rregullon sektorin e energjise elektrike.


Kliko këtu për materialin e plotë