Per vendosjen e shoqerise CEZ Shperndarje sh.a., ne administrim te perkohshem

Vendim nr. 5 datë 21.01 .2013 për vendosjen e shoqerise CEZ Shperndarje sh.a., ne  administrim te perkohshem dhe emërimin e administratorit te shoqerise CEZ Shperndarje sh.a., në zbatim të vendimit te bordit te komisionerëve te ere nr. 4, date 21 janar2013, “per heqjen e licencave për aktivitetin e shpërndarjes te energjise elektrike dhe aktivitetit te furnizimit publik me pakice te energjise elektrike te shoqerise CEZ Shperndarje sh.a.


Kliko këtu për materialin e plotë