Mbi furnizimin në treg të liberalizuar të klientëve të lidhur në nivelin e tensionit 35KV nga shoqëria Furnizuesi i Tregut të Lire SH.A/OSHEE GROUP

Shoqëria “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A./OSHEE Group (në vijim FTL SH.A), regjistruar në 30.03.2018 në Rregjistrin Tregtar të mbajtur pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NUIS L81530029T, është krijuar nga Asamblea e Përgjithshme “OSHEE” SH.A. në zbatim të Urdhërit Nr. 157, datë 12.02.2018 të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë “Mbi krijimin e tri shoqërive të kontrolluara nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SH.A”.

Kliko ketu per materialin e plote