MBI KONTRATËN E SHIT-BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A/OSHEE GROUP SH.A

Shoqëria “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A., për të siguruar një proces transparent, të barabartë dhe gjithëpërfshirës ju fton të njiheni me kontratën e shitblerjes së energjisë elektrike për vitin 2021.

Siç jeni në dijeni, kjo kontratë shërben si parakusht për pjesëmarrje në procedurat e shitblerjes së energjisë elektrike që do të zhvillohen nga “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A. përgjatë vitit 2021.

Për më shumë informacion në lidhje me kontratën e shitblerjes së energjisë elektrike Ju mund të kontaktoni në adresën e email-it info.blerje@oshee.al.

“FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A.

Kontrate e shitblerjes FTL per vitin 2021